7 QC Tools (New)

7 NEW QC TOOLS - 7 CÔNG CỤ QC MỚI


1. GIỚI THIỆU

Kaoru Ishikawa – người tiên phong về quy trình quản trị chất lượng đã nhận định rằng: 95% các vấn đề trong doanh nghiệp sẽ được giải quyết hiệu quả hơn, chủ động hơn khi doanh nghiệp nhận diện được nguyên nhân gốc của vấn đề. Nếu bạn đã biết đến 7 QC truyền thống mang lại hiệu quả như thế nào trong việc kiểm soát được sự biến động trong chất lượng sản phẩm thì 7 QC NEW còn vượt trội hơn thế nữa.

7 QC NEW ( công cụ quản lý chất lượng mới) không dựa trên số liệu , mà dựa trên dữ liệu bằng lời nói (dữ liệu ngôn ngữ), bao gồm các công cụ quản lý hữu hiệu dùng để phát hiện vấn đề, tìm kiếm phương pháp giải quyết vấn đề và lập kế hoạch

Có thể kết hợp 7 QC và 7 QC NEW để trở thành công cụ vững chắc, đáp ứng những thay đổi xung quanh doanh nghiệp và phát huy tối đa năng lực của doanh nghiệp. 7 QC NEW không chỉ áp dụng trong sản xuất hay quản lý chất lượng dịch vụ mà còn áp dụng trong Marketing, nghiên cứu phát triển kỹ thuật mới, là công cụ vô cùng hữu hiệu giải quyết vấn đề trong các lĩnh vực khác nhau.


2.MỤC TIÊU

Cung cấp cho học viên: Cách tiếp cận có hệ thống trong việc tổ chức, áp dụng kỹ thuật QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG mới trong kiểm soát các quá trình hoạt động quan trọng tại Doanh nghiệp.

Trang bị cho ban lãnh đạo và các nhà Quản lý kiến thức, phương pháp ứng dụng 7 QC NEW trong các hoạt động thực tiễn nhằm nâng cao CHẤT LƯỢNG, tăng hiệu quả kiểm soát quá trình và hỗ trợ ra quyết định quản lý.


3.ĐỐI TƯỢNG

Giám đốc, quản lý các doanh nghiệp và các cá nhân quan tâm