Chiêu sinh hàng tháng

NHẬT NGỮ PHÚC ÔNG CHIÊU SINH HÀNG THÁNG


Lớp Nhật ngữ Sinh viên tham gia Internship tại Nhật Bản.

Lớp Nhật ngữ Sinh viên tham gia xuất khẩu lao động Nhật Bản.

Lớp Nhật ngữ cho ứng viên tham gia Xuất khẩu lao động Nhật Bản.